PL | EN | RU
InvestConcept

Z nami Twój

biznes urośnie!

Rola Autoryzowanego Doradcy NewConnect

New Connect » Autoryzowany Doradca

 

Autoryzowany Doradca NewConnect jest funkcją, jaka pełni firma doradcza dla spółki notowanej w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect. Każda spółka, która ubiega się o wprowadzenei instrumentów finansowych na rynek NewConnect oraz taka, któej instrumenty finansowe są notowane na tym rynku krócej niż przez rok powinna korzystać z usług Autoryzowanego Doradcy.

Rugulamin rynu NewConnect zobowiązuje Autoryzowanego Doradcę do:

  1. badania, czy sporządzenie dokumentu informacyjnego w związku z ubieganiem się owprowadzenie do obrotu danych instrumentów finansowych nastąpiło zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu,
  2. złożenia oświadczenia, że dokument informacyjny został sporządzony zgodnie zwymogami określonymi w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu, oraz że według jego najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi mu przez emitenta, informacje zawarte w dokumencie informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie danymi instrumentami,
  3. badania, czy spełnione zostały warunki wprowadzenia instrumentów finansowych emitenta do obrotu w alternatywnym systemie, oraz złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia,
  4. współdziałania z emitentem w zakresie wypełniania przez emitenta obowiązkówinformacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu oraz monitorowania prawidłowości wypełniania przez emitentów tych obowiązków,
  5. bieżącego doradzania emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych w alternatywnym systemie.


Zgodnie z regulaminem ASO NewConnect Autoryzowany Doradca odpowiedzialny jest za przygotowanie emitenta i jego władz do funkcjonowania na rynku NewConnect. W celu należytego wykonania zobowiązania Autoryzowany Doradca powinien wyznaczyć przynajmniej jedną osobę, która posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, odpowiedzialną za opiekę nad emitentem, na rzecz którego Autoryzowany Doradca świadczy usługi.

Listę Autoryzowanych Doradców NewConnect prowadzi Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Na tę Listę może być wpisana firma świadcząca usługi związane z obrotem gospodarczym, w tym doradztwo finansowe, audyt finansowy  lub doradztwo prawne, jeżeli spełnia wymogi narzucone przez GPW, jako Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect.Ponadto firma taka musi przejść weryfikację Giełdy, która ocenia, czy firma daje rękojmię prawidłowego wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy. Warunkiem koniecznym uzyskania wpisu na listę Autoryzowanych Doradców jest zatrudnianie co najmniej dwóch osób posiadających Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu. Certyfikat ten wydawany jest przez GPW.

Pragniemy zaznaczyć, iż jako Invest Concept zatrudniamy 4 Certyfikowanych Doradców w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConncet. Wszytkie osoby, które posiadają Certyfikaty zdały egzamin w pierwszym podejściu, podczas pierwszego w historii egzaminu prowadzonego przez GPW